FAQ

Algemeen

Nieuwste publicatie op 4 februari 2019

Artikel 1 Definities

 • Deze algemene voorwaarden behorende tot App2Attract bv.(hierna: ‘App2Attract’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij App2Attract gevestigd te Den Haag, Nederland diensten en producten levert.
 • In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
  • Partij: iedere partij die genoemd is of betrokken is bij deze Overeenkomst
  • Product: ieder op grond van de Overeenkomst door of via de Websites van Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.
  • Agent: zelfstandig ondernemer die namens App2Attract bv. bemiddeld en de uiteindelijke App aflevert.
  • Leverancier: App2Attract gevestigd Den Haag, die via websites en/of Agenten mobiele applicaties ter beschikking stelt en met wie Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten.
  • Overeenkomst: de basisovereenkomst/opdrachtbevestiging/door Opdrachtgever ondertekende offerte die ziet op de ontwikkeling en implementatie van de aangekochte App, aangevuld met de bijbehorende algemene voorwaarden, alsmede enige andere document die de rechtsverhouding tussen Partijen regelt.
  • Acceptatie: de goedkeuring door Opdrachtgever van de door Leverancier op grond van deze Overeenkomst geoffreerde prestaties.
  • de datum van ondertekening van de basisovereenkomst/opdrachtbevestiging/door Opdrachtgever ondertekende offerte.
  • Beheer dan wel Beheren: het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de App en het voorkomen van Incidenten.
  • Contentmanagement: de online service ten behoeve van de door leverancier ontwikkelde Apps. Hierna CMS genoemd. Deze betaalde service wordt door App2Attract verleend en maakt onderdeel uit van de aangekochte App om de inhoud en lay-out te beheren. Deze service is bedoeld voor iOS en Android.
  • Dienstverlening: het geheel van App werkzaamheden, registratie en App-design van Leverancier ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
  • Documentatie: alle door Leverancier in samenhang met de Software geleverde documenten waarin de technische- en/of functionele specificaties van de Software en/of de handleiding tot gebruik van de Software zijn opgenomen.
  • Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door de leverancier danwel de Agent of Contactpersoon.
  • Website: de website te vinden op de domeinnaam: app2attract.nl of www.app2attract.com of andere in beheer van Leverancier zijnde websites waarop zij onder meer haar Diensten en Producten aan derden ter beschikking stelt.
  • Incidenten: een reproduceerbare en aantoonbare storing die ertoe leidt dat de App niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van fouten in de inhoud, lay-out dan wel programmatuur van de App.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Opdrachtgever, waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met leverancier, waarbij derden betrokken worden.
 • Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop) voorwaarden uitgesloten.
 • Leverancier behoud het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren. Leverancier zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen en de vernieuwde Algemene Voorwaarden beschikbaar te stellen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 • Uitingen van leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand indien de Leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per email, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax, of brief) plaatsvinden. Bevestiging van de leverancier wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien Opdrachtgever toegang tot diensten van leverancier krijgt via de Website.
 • Offertes van leverancier zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is aangeleverd of verstrekt (gegeven). Leverancier staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie tijdig zal af (heeft ge)geven of verstrekken aan Opdrachtgever. De door leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Leverancier is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 • Een Opdrachtgever is een beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een medewerkers van een vennootschap of een rechtspersoon die gemachtigd en bevoegd is om te handelen namens het bedrijf die in deze contractuele relatie als Opdrachtgever staat vermeld.
 • Opdrachtgever plaatst in beginsel een bestelling via een Agent dan wel het internet / de website van een agent waarin zij verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Leverancier is gerechtigd te wachten met levering totdat betaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden.
 • In afwachting van een betaling van Opdrachtgever is Agent bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Eventueel hieruit voortvloeiende schade of ongemak komt voor rekening van Opdrachtgever, omdat hij/zij dan tekort is geschoten in zijn/haar betalingsverplichting, ondanks de reden daartoe. Enkel een situatie van gedocumenteerde overmacht kan Agent doen besluiten om desondanks de uitvoering van specifieke werkzaamheden te laten uitvoeren. Opdrachtgever blijft aan Agent betaling verschuldigd, waarbij deze rekening dient te houden met aanvullende kosten die verband houden met spoedeisende werkzaamheden die niet kunnen worden uitgesteld, om schade of aanvullende schade te voorkomen/ vermijden.
 • Leverancier kan een bestelling zonder opgave van reden weigeren.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt leverancier tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 • Leverancier voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 • Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft leverancier het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 • Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, die niet door haar zelf zijn ingeschakeld.
 • Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens, die Opdrachtgever haar direct of indirect heeft verstrekt.
 • Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Als door leverancier of door leverancier ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht, meerwerk

 • Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten de eerder overeengekomen aanpak / stappenplan / werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden te wijzigen (van aanpak). Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt leverancier de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Leverancier mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 • In afwijking van lid 1, brengt leverancier geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan leverancier kunnen worden toegerekend.
 • Aan wijzigingen van de App icoon, App naam, preview foto’s, zoektermen en App store tekst zijn aanvullende kosten verbonden die voor rekening zijn van de Opdrachtgever. Leverancier zal de wijzigingen doorvoeren na betaling van deze kosten door de Opdrachtgever.

Artikel 7: Contractduur; uitvoeringstermijn

 • Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit een richttermijn.

Artikel 8: Persoonlijk Account

 • Het gebruik van het CMS door Opdrachtgever gaat in na aangaan van de Overeenkomst en na overhandiging van de App middels de Appstore of GooglePlay
 • Opdrachtgever kan het CMS persoonlijk, door zijn organisatie of door een medewerker laten gebruiken. Een gebruik door Bots, Scripts, programma´s of elke ander geautomatiseerde vorm is alleen toegestaan door personen, organisaties of producten van Leverancier.
 • Bij de aanmelding dient de naam, adres en woonplaats gegevens van Opdrachtgever of van diens bedrijf of organisatie volledig en juist te zijn. Daarnaast dient er een geldig emailadres te worden aangeleverd die Opdrachtgever gerechtigd is in te zien en waarop Opdrachtgever bereikbaar is. Leverancier streeft ernaar te verifiëren dat deze informatie ook accuraat is, maar Opdrachtgever dient ten alle tijden de juiste gegevens aan te leveren aan Leverancier.
 • Opdrachtgever is verplicht zijn gegevens (en in het bijzonder de contactgegevens) steeds te actualiseren en bij veranderingen deze te melden bij App2attract bv
 • Daarnaast is de opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat derden geen toegang krijgen tot het account en dat de gebruikersnaam en wachtwoord altijd beschermd zijn. Ook is de opdrachtgever is verplicht direct aan Leverancier te melden als hij ontdekt of het vermoeden heeft dat derden zicht ongewenst toegang hebben verschaft tot het CMS dan wel in het bezit zijn gekomen van de gebruikersnaam en/of wachtwoord, zodat direct tot wijziging daarvan kan worden overgegaan.
 • Leverancier verzorgt het hele leveringsproces inclusief het aanleveren aan de gewenste App Stores, zodra Opdrachtgever de voor hem gegenereerde App definitief schriftelijk of via email heeft goedgekeurd. Hiermee geeft Opdrachtgever aan dat hij bekend is met de inhoud. Opdrachtgever heeft vanaf dat moment de rechten en de aansprakelijkheden voor de inhoud van de App aanvaard. Het is Opdrachtgever duidelijk dat de inhoud van de App gebruikt wordt voor de App Gallery van de App Store.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid voor de inhoud en verbod illegaal gebruik

 • Met het in gebruik nemen van uw account is Opdrachtgever er verantwoordelijk voor dat de door leverancier de door hem gemaakte Apps de rechten van derden, in het bijzonder naam-, merken- of industriële rechten niet schaden
 • Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de App. Dit is niet enkel van belang voor totstandkoming van de App, maar ook voor elke wijziging die daarna wordt gemaakt.
 • Elk gebruik van het CMS voor onwettige doeleinden is verboden. Bij elk gebruik is elke daartoe bevoegde gebruiker verplicht de geldende wetten en regelgeving in acht te nemen, waarvan in het bijzonder het auteursrecht, strafrecht en wet op de databescherming, etc. van kracht. Iedere schending van wet- of regelgeving kan leiden tot beëindiging van de overeenkomst / de overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Leverancier. Het is elke daartoe bevoegde gebruiker van het CMS niet toegestaan inhoud in- of over de App te plaatsen of via email of push-berichten te versturen die obsceen, beledigend, gewelddadig, lasterlijk, racistisch, pornografisch is of als zodanig begrepen kan worden.
 • Het is elke daartoe bevoegde gebruiker van het CMS verboden om virussen, wormen of andere schadelijke codes in de App te laden of via email of push-berichten te versturen

Artikel 10: Vrijstelling van aanspraak derden

 • Na aanvaarding van de App door de Opdrachtgever wordt Leverancier gevrijwaard van alle aanspraken, welke derden op grond van het gebruik van het CMS stellen te hebben jegens haar, in het bijzonder wegens schending van het auteursrecht of schending ander intellectueel eigendom.
 • Leverancier zal Opdrachtgever er onmiddellijk van op de hoogte stellen wanneer zij dergelijke claims ontvangt, althans aan haar bekend worden gemaakt, en Opdrachtgever voorzien van alle benodigde informatie
 • Wanneer een derde één of meer claims indient tegen Leverancier, wegens het schenden van de hiervoor genoemde rechten of andersoortige inbreuken op rechten, dan heeft Leverancier het recht de betreffende inhoud in de App te verwijderen, dan wel de toegang tot het internet te voorkomen tot er hierover een definitieve uitspraak is gedaan of het conflict hierover is opgelost.

Artikel 11: Diensten Leverancier en contract

 • Door aanvaarding van de opdracht verkrijgt Opdrachtgever het recht om, gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier, gebruik te maken van alle diensten die Leverancier / de leverancier aanbiedt.
 • Een onderdeel van het CMS is de betaalde mogelijkheid om, op verzoek van Opdrachtgever, een eigen App voor iOS of voor Android of voor elk ander platform samen te laten stellen. Deze zal via Leverancier draaien op de server van Vimexx bv.
 • De App van Opdrachtgever zal aan de basis worden samengesteld door de door Opdrachtgever aangeleverde informatie en aangeboden aan de App Stores (Apple App store en Google Play) onder de merknaam App2Attract. De applicatie kan de apparaat functies gebruiken zoals GPS, camera etc. De beslissing om de App aan te bieden aan de App Stores valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende App Store. Elke inzending naar de App Stores is onderworpen aan de regels die van toepassing zijn bij die desbetreffende App Store. Die kunnen bij elke App Store ingekeken worden. Bij samenstelling of het ontwerpen van de App dient Opdrachtgever hiermee rekening te houden.
 • De App van Opdrachtgever wordt alleen met de toegangscodes aan u verstrekt, maar zonder verdere ontwerpdocumentatie. U heeft geen aanspraak op de broncode, ontwerpmateriaal of andere informatie.
 • Ten aanzien van de App van Opdrachtgever staat de verschillende soorten tabs in het CMS beschreven. App2Attract kan dit aantal ten aller tijden uitbreiden of inkrimpen. Opdrachtgever kan er geen aanspraak op maken dat de verschillende soorten tabs ten aller tijden in het CMS haar ter beschikking staat. Het bestelde aanbod staat Opdrachtgever ter beschikking gedurende de looptijd van het contract. App2Attract behoudt zich het recht voor om haar dienstverlening te beëindigen overeenkomstig de bepalingen in de tussen partijen geldende overeenkomst(en).

Artikel 12: Gebruiksrecht, vrijgeven App, wijzigingen

 • Gedurende de looptijd van het Overeenkomst heeft u het recht om de App en het CMS te gebruiken. Wanneer de overeenkomst van rechtswege eindigt of wordt beëindigd, komt dit recht te vervallen.
 • De rechten op de inhoud van de Apps die ten behoeve van Opdrachtgever door Leverancier zijn geplaatst, blijven van Opdrachtgever. Maar Leverancier behoudt zicht het recht voor, om Apps onder contract en andere inhoud onder contract op haar website te plaatsen voor reclamedoeleinden. App2Attract geeft geen toestemming om de App te kopiëren danwel na te maken.
 • Binnen het kader van deze overeenkomst respecteert de Leverancier de eigendomsrechten van het materiaal dat de Opdrachtgever haar aanlevert.
 • Wijzigingen zoals genoemd in Artikel 6.3 zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Wijzigingen aan de verdere inhoud van de App zijn geen kosten verbonden indien deze door de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Als Leverancier in opdracht van Opdrachtgever wijzigingen moet doorvoeren kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Artikel 13: Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtgever dient binnen de betalingstermijn van twee weken tot betaling aan Leverancier of een door haar aangewezen partij zijn overgegaan, tenzij anders is overeengekomen.
 • Vanaf de eerste dag na afloop van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim wanneer betaling is uitgebleven, ongeacht de reden daartoe. Zij is Leverancier of leverancier verplicht over dit bedrag de wettelijke vertragingsrente te voldoen, tot de datum van algehele voldoening van het dan openstaande bedrag. Op drachtgever is zelf verantwoordelijk voor het berekenen van het bedrag dat zij op de dag van betaling als vertragingsrente dient te voldoen. De kosten van elke aanmaning en sommatie bedragen € 25,00 per brief en zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Leverancier zal de door Opdrachtgever gedane betaling(en) eerst in mindering brengen op de kosten die zij moet maken om de openstaande vordering op Opdrachtgever te verhalen. Het resterende bedrag, van de hiervoor genoemde betaling, zal vervolgens in mindering worden gebracht van de opengevallen vertragingsrente. Tenslotte zal het restant van de hiervoor genoemde betaling in mindering worden gebracht met de openstaande hoofdsom, waarvan het oudst openstaande bedrag als eerste zal worden verrekend.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Wanneer Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Leverancier of een derde die ingeschakeld is door Leverancier, niet nakomt, is zij verplicht alle kosten die Leverancier moet maken om nakoming te vorderen of af te dwingen, te voldoen aan de partij die deze kosten heeft gemaakt. Dit betreft zowel de gerechtelijke- als de buitenrechtelijke kosten die worden gemaakt, tot de dag der algehele voldoening van de schuld of nakoming plaatsvindt.

Artikel 14: Klachten en geschillen

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk of per e-mail melden aan Leverancier. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Leverancier er adequaat op kan reageren.
 • Als een klacht terecht is, verricht Leverancier de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste zal leverancier schriftelijk of per email aan Opdrachtgever kenbaar maken.
 • Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is leverancier aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, deze voorwaarden of uit andere hieruit voortvloeiende afspraken zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
 • Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde Duitse rechter.
 • Incidenten welke niet veroorzaakt worden door de Leverancier, maar door fouten danwel “bugs” vanuit de Applestore of Androidstore vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Leverancier.

Artikel 15: Facebook clausule

Het volgende is opdrachtgever bekend. Behoudens tegenbericht stemt zij daar dan ook mee in:

 • App2Attract Apps kunnen met het sociale netwerk facebook.com (Facebook), van Facebook Inc. 1601 S. California Ave Palo Alto CA 94304 USA, communiceren.
 • Door middel van de door App2Attract gegenereerde Apps kunnen App-gebruikers met Facebook communiceren en contact maken met Facebook-diensten.
 • Het gebruik van de Facebook dienstverlening door een App2Attract App verloopt uitsluitend via “Facebook Connect”. De voor de interactie benodigde data wordt van het Facebook account van de App-gebruiker gehaald.
 • De App2Attract App inhoud kunnen bijvoorbeeld “Like me”-buttons zijn, die met de gelijknamige buttons van Facebook corresponderen. De button is uitgerust met het Facebook “Like-me” logo.
 • Verdere functies van de App2Attract App die met Facebook communiceren zijn: “Facebook Connect”, “Like me” button, Facebook “Check-In”, Facebook “Deelnemen”. Verdere functies van Facebook worden niet geïntegreerd.
 • Bij het oproepen van App2Attract functies, die naar Facebook functies verwijzen, wordt een verbinding tussen uw browser en de Facebook-Server gemaakt. Hierdoor weet Facebook welke website “geliked” is.
 • Bent u tijdens het bezoek aan de App met uw eigen Facebook verbonden dan wordt dit ook getoond in uw Facebook account. Om deze connectie te vermijden is het noodzakelijk om eerst uitgelogd te zijn uit Facebook voordat u gebruik gaat maken van de App.
 • Verdere informatie van dataverbinding of datagebruik door Facebook en uw rechten kunt u vinden in de databeschermingsrichtlijn van Facebook (facebook.com/policy.php).

App2Attract erkent geen aansprakelijkheid voor Facebook dienstverleningen waar u of uw App-gebruiker aanspraak op zou kunnen maken.

Artikel 16: Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Leverancier en worden bij elke opdrachtbevestiging door Leverancier naar Opdrachtgever elektronisch (digitaal) toegezonden. Het staat Opdrachtgever vrij een schriftelijke versie van deze algemene voorwaarden bij Leverancier op te vragen. Deze zal kosteloos naar Opdrachtgever worden toegezonden.

Artikel 17: Opzegging, opschorting en ontbinding

 • Leverancier is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Wanneer Leverancier kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond heeft geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet (meer) zal (kunnen) nakomen, zal Leverancier al haar werkzaamheden staken of opschorten totdat hierover duidelijkheid is. Indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is gebleken, is Leverancier eveneens gerechtigd haar werkzaamheden te staken of op te schorten totdat hieraan is voldaan, althans het bedrag van de zekerheid voldoende is.
 • Wanneer door een vertraging aan de zijde van de Leverancier niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen, zullen deze voorwaarden door partijen in onderling overleg worden aangepast zodat de overeenkomst nog steeds uitvoerbaar is.
 • Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd. Zodra de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Als de Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
 • Is de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar, dan is Leverancier gerechtigd tot verhaal van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.
 • Als de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden. Partijen gaan over de eventuele daaruit voortvloeiende schade in overleg en een mogelijk geschil hierover zal worden beslecht overeenkomstig de bepalingen die in dit document en de overeenkomst zijn opgenomen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen leverancier en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk niet in Nederland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever niet in Nederland woont of is gevestigd.

Privacy Verklaring App2Attract bv.

App2Attract bv., gevestigd aan Strubben 6, 6088 NN Roggel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.app2attract.nl
Strubben 6, 6088 NN Roggel
+31645617970
Judith Sluiter is de Functionaris Gegevensbescherming van App2Attract bv. Zij is te bereiken via support@app2attract.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

App2Attract bv. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@app2attract.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming

App2Attract bv. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van App2Attract bv.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

App2Attract bv. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

App2Attract bv. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. App2Attract bv. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door App2Attract bv. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@app2attract.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

App2Attract bv. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

App2Attract bv. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@app2attract.nl

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de gebruikers via jouw app worden opgeslagen op een beveiligde server in de VS
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • App2Attract bv. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

App2Attract bv. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van klanten worden tot 5 jaar na het beëindigen van de klant relatie bewaard volgens de geldende regels van de belastingdienst. Persoonsgegevens van mensen die geen klant zijn bij ons worden 2 jaar bewaard.

Personalia van klanten worden tot 5 jaar na het beëindigen van de klant relatie bewaard volgens de geldende regels van de belastingdienst. Personalia van mensen die geen klant bij ons zijn worden 2 jaar bewaard.

Het bedrijfsadres van klanten dan wel het door de klant verstrekte adres worden tot 5 jaar na het beëindigen van de klant relatie bewaard volgens de geldende regels van de belastingdienst. Adresgegevens van mensen die geen klant bij ons zijn worden 2 jaar bewaard.

Vanaf vrijdag 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht.

Via de website, Facebook, Twitter en mails houden wij je op de hoogte van alle belangrijke informatie over Mobiele Apps. Wij waarderen al onze klanten heel erg en hebben hun privacy en dat van de gebruikers van hun apps ook hoog in het vaandel staan.

Op basis ban de AVG hebben we onze privacybeleid, en cookiebeleid geüpdate. Zo krijg je onder andere meer inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen en voor welke doeleinden we ze gebruiken.

De website van App2Attract BV maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

 

Soorten Cookies

 1. Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

Deze informatie heeft cookiechecker.nl verzameld op 25-05-2018

#SleutelWaardeDomeinGeldig tot
1time5/25/2018, 9:22:31 AMapp2attract.nl01-01-1970
2_gat1.app2attract.nl05-25-2018
3_gidGA1.2.1830399200.15272….app2attract.nl05-26-2018
4_gaGA1.2.761534016.152724….app2attract.nl05-24-2020

 

 1. Analytische cookies

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.

 

 1. Tracking cookies

Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘Third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden, maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze website bestanden opent die bij  die andere partij opgeslagen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Youtube. Als u via deze site een YouTube-filmpje bekijkt, plaatst YouTube een cookie bij u.

 

Toestemming:

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Met bijvoorbeeld functionele cookies worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies op deze website te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt.

Bij analytische cookies is in sommige gevallen wel toestemming nodig en in sommige gevallen niet. Dit hangt namelijk af van de gebruikte instellingen van de cookies. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Echter hebben we bij de instellingen hiervan de gegevens die worden verzameld geanonimiseerd waardoor er dus geen persoonsgegevens worden verzameld en wij voldoen aan de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit soort cookies worden daarom direct ingeladen op het moment dat je de website bezoekt.

Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Denk hierbij aan de tracking cookies. Voor deze cookies hebben we altijd uw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen op het moment dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Een overzicht van de cookies die op deze website worden gebruikt:

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle cookies die op deze website worden gebruikt. De cookies zijn onderverdeeld in de verschillende categorieën, zoals hierboven besproken. Bij iedere cookie is vermeld voor welk doel ze op de website staan, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang de gegevens worden gebruikt en bewaard.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.app2attract.nl en login.app2attract.nl

Uw huidige stand: Alleen noodzakelijke cookies.

Verander uw toestemming

 

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

Niet geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

 

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U heeft recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw (persoons)gegevens. In onze privacyverklaring vindt u alle informatie hoe wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen en verwerken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

WIJZIGINGEN EN CONTACT

Wijzigingen in het cookiebeleid kunnen van tijd tot tijd voorkomen. Wij raden u aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om even via info@markbongers.nl contact met ons op te nemen.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

APP2ATTRACT bv., hierna te noemen: “App2Attract”, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel App2Attract met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

App2Attract aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van App2Attract. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door App2Attract. App2Attract is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de App2Attract of bij derden, die met toestemming dit

(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan App2Attract. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door App2Attract.

Net even iets anders

Ja, wij kunnen ook E-books maken die wij op verschillende manier kunnen aanbieden aan jouw lezers.

We kunnen naast “gewone” E-books ook interactieve E-books maken. Zelfs met een quiz of game-elementen erin.

Zeker kan dat! Wij werken samen aan een gedegen projectplan waarin alle wensen en doelen benoemd zijn. Daarna wordt de App gemaakt met een aantal review-momenten tussendoor. Na oplevering wordt gekeken of er een CMS bijgeleverd moet worden of niet.

Indien gewenst blijven wij ook na oplevering jouw App volgen en je voorzien van ideeën en tips om de App te blijven verbeteren.

Ja, dat kan. Mits je natuurlijk wel de eigenaar bent van het boek en alle rechten in eigen hand hebt.

Wij maken ook interne App. Hierbij kun je denken aan formulieren, zoals tevredenheidsonderzoek, werkbriefjes, verlofaanvragen, om de papieren stapel te verminderen. Maar ook protocollen en handleidingen die je werknemers nodig hebben. Zelf het evacuatieplan kan in de App verwerkt worden.

Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk om cursussen aan te kondigen en een check of iemand ook geweest is.

Deel dit: